Meny Lukk

Styre 2024

Funksjon Navn e-postadresse Tlf.
Leder Lars Gunnar Andersen larsgunnarandersen@gmail.com 473 70 138
Sekretær Sølvi Alexandra Karlsen solvialexandra@gmail.com 478 56 416
Fungerende Kasserer Einar Kristiansen einarkr54@gmail.com 922 09 280
Styremedlem/
Styremedlem /museumsansv. Tor Einar Tobiassen tor.einar.tobiassen@gmail.com 992 51 103
Styremedlem Rolf Martinsen roma3@online.no 952 93 546
Styremedlem Grethe Nilsen grethe_960@hotmail.com 400 40 713
Styremedlem Rolf Pedersen rolf@tpl-bygg.no 911 91 554
Styremedlem Paul Pettersen paulpettersen@hotmail.no 992 88 576
Styremedlem Leif Ole Landelius flekkeroydekk@gmail.com 975 36 342
Styremedlem Oddleiv Pedersen oddlped@online.no 932 55 510LOVER FOR FLEKKERØY HISTORIELAG
Vedtatt på konstituerende møte 11.mai.1990 Revidert på årsmøtet 14.03.2007 og på årsmøtet 23.09.2020.

§ 1. Laget har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Flekkerøys historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. Flekkerøy Historielag er selveiende. Ingen medlemmer kan disponere over foreningens formue, ingen har krav på utdeling av overskudd eller hefter ved foreningens gjeld.

§ 2. Virksomhet: For å nå formålet kan laget i samarbeide med aktuelle kommunale organer og andre lag/foreninger:
arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag på Flekkerøya.

  • arrangere møter, kurser, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, musikk, målføre, fotografier og annet av historisk interesse.
  • arbeide for at det skal bli gitt ut informasjon, årbok, medlemsblad eller andre historiske skrifter.

§ 3. Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Agder Historielag.

§ 4. Medlem av laget er den som betaler den årlige kontingent. Kontingenten blir bestemt av årsmøtet.

Utmelding av laget må skje skriftlig.

§ 5 Laget skal ledes av et styre på 9 medlemmer + leder.
Årsmøtet velger:
Leder for 2 år.
Styremedlemmer for 3 år. 3 er på valg hvert år.

1 revisor for 2 år.

Dersom et styremedlem trer ut av styret i funksjonsperioden, velges det på førstkommende årsmøte en person som trer inn i styret for den gjenværende tiden som vedkommende hadde i styret.

Benkeforslag på styremedlemmer er tillatt så lenge den foreslåtte kandidaten har sagt seg villig til valget.


Innen styret velges nestleder, sekretær og kasserer. Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede.

Styret kan utpeke nemnder til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. Kasserer kan evt. velges utenfor styret. Styret velger en valgnemnd på 2 medlemmer for 1 år.

Valgnemnda fremmer forslag på det antall styremedlemmer som hvert år er på valg. Medlemmer i styret kan ta gjenvalg.

Styret kan fremme egne forslag på kandidater i tillegg til de som foreslås av valgnemda.

§ 6 Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand.

§ 7 Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Det skal kunngjøres i lokalavisene med 14 dagers varsel. Årsmøtet skal behandle:
Årsmelding
Revidert regnskap
Valg
Kontingentfastsettelse
Innkomne forslag
Alle som møter personlig og som har betalt kontingent for inneværende år, kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret seinest 8 dager i forveien.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det – eller når 10 stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i innkallingen.

§ 9 Lovendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til lovendringer må være styret i hende innen utgangen av desember.

§ 10 Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall av de fremmøtte. Dersom Flekkerøy Historielag oppløses, har Vest Agder Fylkesmuseum førsteretten til registrerte gjenstander de forplikter seg til å ta vare på. Fordeling av resterende midler bestemmes av årsmøtet. Gjenstander som Flekkerøy Historielag har mottatt av personer, returneres til disse eller deres etterkommere før resterende midler fordeles.