Meny Lukk

Vedtekter

LOVER FOR FLEKKERØY HISTORIELAG
Vedtatt på konstituerende møte 11.mai.1990

Revidert på årsmøtet 14.03.2007 og på årsmøtet 23.09.2020.

§ 1. Laget har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Flekkerøys historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. Flekkerøy Historielag er selveiende. Ingen medlemmer kan disponere over foreningens formue, ingen har krav på utdeling av overskudd eller hefter ved foreningens gjeld.

§ 2. Virksomhet: For å nå formålet kan laget i samarbeide med aktuelle kommunale organer og andre lag/foreninger:

  • arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag på Flekkerøya.
  • arrangere møter, kurser, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, musikk, målføre, fotografier og annet av historisk interesse.
  • arbeide for at det skal bli gitt ut informasjon, årbok, medlemsblad eller andre historiske skrifter.

§ 3. Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Agder Historielag.

§ 4. Medlem av laget er den som betaler den årlige kontingent. Kontingenten blir bestemt av årsmøtet.

Utmelding av laget må skje skriftlig.

§ 5 Laget skal ledes av et styre på 9 medlemmer + leder.
Årsmøtet velger:
Leder for 2 år.
Styremedlemmer for 3 år. 3 er på valg hvert år.

1 revisor for 2 år.

Dersom et styremedlem trer ut av styret i funksjonsperioden, velges det på førstkommende årsmøte en person som trer inn i styret for den gjenværende tiden som vedkommende hadde i styret.

Benkeforslag på styremedlemmer er tillatt så lenge den foreslåtte kandidaten har sagt seg villig til valget.


Innen styret velges nestleder, sekretær og kasserer. Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede.

Styret kan utpeke nemnder til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. Kasserer kan evt. velges utenfor styret. Styret velger en valgnemnd på 2 medlemmer for 1 år.

Valgnemnda fremmer forslag på det antall styremedlemmer som hvert år er på valg. Medlemmer i styret kan ta gjenvalg.

Styret kan fremme egne forslag på kandidater i tillegg til de som foreslås av valgnemda.

§ 6 Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand.

§ 7 Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Det skal kunngjøres i lokalavisene med 14 dagers varsel. Årsmøtet skal behandle:
Årsmelding
Revidert regnskap
Valg
Kontingentfastsettelse
Innkomne forslag
Alle som møter personlig og som har betalt kontingent for inneværende år, kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret seinest 8 dager i forveien.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det – eller når 10 stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i innkallingen.

§ 9 Lovendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til lovendringer må være styret i hende innen utgangen av desember.

§ 10 Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall av de fremmøtte. Dersom Flekkerøy Historielag oppløses, har Vest Agder Fylkesmuseum førsteretten til registrerte gjenstander de forplikter seg til å ta vare på. Fordeling av resterende midler bestemmes av årsmøtet. Gjenstander som Flekkerøy Historielag har mottatt av personer, returneres til disse eller deres etterkommere før resterende midler fordeles.